ons kompas

WICO staat voor waarde(n)vol, innoverend onderwijs dat wij realiseren door intense samenwerking en een open mind op mens en samenleving.

Wij kozen voor het beeld van het kompas

- omdat een kompas een richting aangeeft: ontdek jezelf, verover de wereld

- omdat onze leraren, als vakspecialist en als mens, levende kompassen zijn voor onze leerlingen

- omdat elke leerling in WICO een kompas krijgt om goede onderwijskeuzes te maken

- omdat elke leerling zo een kompas meekrijgt gericht op gelukkig zijn in de wereld

WICO DAT IS WAARDE(N)VOL

WICO wil een katholieke dialoogschool zijn die vanuit het evangelie en vanuit een echte dialoog boven zichzelf uitstijgt.

WICO wil werken aan kwaliteit. Wij zijn onderzoekend en kritisch voor onszelf.

WICO geeft alle leerlingen de brede vorming die nodig is om te functioneren in het hoger onderwijs, op de arbeidsmarkt en in het verdere leven.

WICO DAT IS INNOVATIE

WICO volgt de onderwijskundige en wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en laat die doorvloeien naar de klaspraktijk.

WICO kiest voor actieve leervormen die leerprocessen duurzaam verankeren.

WICO ziet verschillen tussen leerlingen en laat zich in haar studieaanbod en in de klaspraktijk daardoor leiden.

WICO DAT IS CO-Creatie

WICO creëert een warme, veilige en coachende omgeving voor elke leerling.

WICO daagt haar leraren uit om samen te werken om zo de doelen van haar visie te bereiken.

WICO weet dat opvoeden enkel kan in samenwerking met ouders en externe partners.

WICO DAT IS open-minded

WICO heeft een groot geloof in de talenten van elke leerling en van elk personeelslid. Die positieve houding geeft alle partners energie en zelfvertrouwen.

WICO kijkt optimistisch naar de toekomst zodat ook elke leerling hoopvol naar de eigen toekomst kan kijken.

WICO wil haar leerlingen vormen tot veroveraars van de wereld. We willen een veilige oefenplaats zijn waar leerlingen leren omgaan met diversiteit, democratie en ecologie.

wico - ontdek jezelf verover de wereld

onze wegwijzers

Elke ouder wil zijn of haar kind de opvoeding geven die van dat kind een mooi en gelukkig mens maakt. Dat is ook onze droom.

Wij weten dat de school daarom een ideale plek is om zowel jezelf te ontdekken als te ervaren dat ‘ik’ niet het centrum van de wereld ben en dat wij moeten leren rekening houden met anderen, de natuur, de samenleving, de afkomst ...

Deze waarden leiden ons bij beslissingen in ons werk en zijn doelen die wij door opvoeding en vorming willen aanmoedigen bij al onze leerlingen. Wij hebben ook hier elkaars steun nodig want deze wegwijzers zijn niet gemakkelijk. Het zijn ‘ferme’ keuzes.

 • Samenleven van unieke mensen
 • Gastvrijheid
 • Rechtvaardigheid
 • Generositeit
 • Empathie
 • Kwetsbaarheid
 • Duurzaamheid
 • Participatie

wico - ontdek jezelf verover de wereld

Onze begeleiding

onze begeleiding

Wat hebben leerlingen nodig om te leren?

Elke leerling heeft recht op kwaliteitsvol, uitdagend en motiverend onderwijs. Zo kan hij/zij zich ontplooien en gebruik maken van talenten en mogelijkheden. Wij zorgen dat in de klas, ondanks de verschillen tussen jongeren, leerlingen kunnen leren en groeien.

Wat doen wij om dit te realiseren?

 • Zorgen voor een stimulerende school- en klascultuur.
 • Zorgen voor een uitdagende en positieve aanpak in de klas.
 • Zorgen voor remediëring en differentiatie.
 • Zorgen voor redelijke aanpassingen (o.a. STICORDI-maatregelen).

Deze zorg wordt gedragen door het hele schoolteam, de vakleraren, de klassenleraar en de klassenraad.

Minstens 4 begeleidende klassenraden bespreken alle individuele leerlingen en het leer- en leefklimaat in de klas. Voor elke leerling is er aandacht voor zijn/haar sterke punten, voor mogelijke werkpunten of uitdagingen en op bepaalde momenten ook voor zijn/haar studieloopbaan/studiekeuze.

Een klassenraad wordt opgevolgd door de klassenleraar (gesprek – coaching - afspraken van de klassenraad) en de vakleraar.

Een klassenraad opvolgen kan betekenen:

 • reflectiegesprekken met de leerling
 • een oudercontact
 • groepsgerichte acties (klasvorming, …)

Wanneer deze basisbegeleiding niet volstaat, volgt er een overleg tussen de klassenleraar en de leerlingencoördinator. Zij brengen de begeleiding naar een volgende fase. (Wij spreken dan van verhoogde zorg of verhoging van de begeleiding.)

onze begeleiding

Wat hebben de leerlingen nodig om zich goed te voelen op school? 

Zich aanvaard weten door medeleerlingen en volwassenen. Afwezigheid van pesterijen of uitsluiting, een stressniveau dat de leerling aankan, verbinding met de leraren, voldoende succeservaringen, een luisterend oor als de leerling thuis zorgen of problemen heeft...

WICO heeft leraren, klassenleraren en leerlingencoördinatoren die zich extra zullen engageren als dat welbevinden afneemt of te klein is.

De cel leerlingenbegeleiding zal, indien nodig, zorgen voor extra ondersteuning van de leraren en/of de leerling.

wico - ontdek jezelf verover de wereld

onze brede kijk op evaluatie

onze brede kijk op evaluatie

WICO kijkt met haar missie en visie naar evaluatie

Een waarde(n)volle evaluatie:

 • informeert leerlingen, leraren en ouders over de leervorderingen van de leerling;
 • bevat concrete en leerbevorderende tips voor de leerling.

Een innoverende evaluatie:

 • zet in op breed evalueren;
 • stimuleert het leren.

Een co-creatieve evaluatie:

 • doet leraren samenkomen (in bv. klassenraden) om de groei van de leerling te bespreken;
 • stimuleert leraren en leerlingen om samen te zoeken naar groeimogelijkheden.

Een open-minded evaluatie:

 • moedigt leraren aan om met alternatieve evaluatievormen te experimenteren (peer-evaluatie, co-evaluatie, …);
 • daagt leraren uit om vanuit de evaluatie het eigen handelen bij te sturen.

onze brede kijk op evaluatie

WICO kiest voor haar evaluatie voor cijfers en feedback

Cijfers en feedback vind je zowel op Smartschool (SKORE) als op het rapport (4 x per schooljaar):

 • Cijfers
  • kunnen een eindresultaat zijn voor dagelijks werk, examen of trimester/semester;
  • kunnen ook een tussenstand zijn voor vakken met gespreide evaluatie (taalvakken, expressievakken, …).
 • Feedback
  • geeft informatie over de vorderingen op het vlak van de leerdoelen;
  • goede, groeibevorderende feedback is belangrijk.

nog vragen over onze waarden? of over onze studierichtingen?